Rules of Engagement2019-01-23T09:38:05+00:00
 • Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de coruptie, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • OUG nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie;
 • Legea nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei;
 • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;
 • Legea nr. 286/2009 – Codul Penal: art. 289 – „Luarea de mită”, art. 290 – „Darea de mită”, art. 291 – „Traficul de influență”, art. 292 – „Cumpărarea de influență”, art. 293 – „Faptele comise de către membrii instanțelor de arbitraj”, art. 294 – „Faptele comise de către funcționari străini”, art. 297 – „Abuzul în serviciu”, art. 298 – „Neglijența în serviciu”, art. 299 – „Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual”, art. 300 – „Uzurparea funcției”, art. 301 – „Folosirea funcției pentru favorizarea persoanei”, art. 307 – „Deturnarea de fonduri”, art. 308 – „Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane”
 • Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
 • Memorandumul privind „Creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public”, aprobat în ședința de Guvern din data de 2 martie 2016;
 • Memorandumul privind „Participarea statului în economie. Orientări privind administrarea participațiilor statului în întreprinderi publice. Rolul şi așteptările statului ca acționar.”aprobat în ședința de Guvern din data de 24 august 2016.
 • Standarde ale Națiunilor Unite: „Codul de Conduită a Oficialilor ce Aplică Legea”, adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 36/169 din  17 decembrie 1979 și „Ghidul pentru implementarea efectivă a Codului de Conduită a Oficialilor ce Aplică Legea” adoptat de Consiliul Economic şi Social prin rezoluţia 1989/61; „Codul Internaţional de Conduită a Agenţilor Publici” adoptat prin Rezoluţia 51/59 a Adunării generale ONU din 12 decembrie 1996; „Declaraţia de la Viena privind Criminalitatea şi Justiţia” (adoptată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 55/59 din 4 dec. 2000; „Convenţia Naţiunilor Unite împotriva Corupţiei” (Convenția de la Mirida) adoptată New York de Adunarea Generală prin Rezoluţia nr. 58/4 din 31octombrie 2003. A intrat în vigoare în 14 decembrie 2005. Este însoțită de un „Ghid Legislativ pentru Implementarea Convenţiei ONU împotriva corupţiei” din 2006; „Ziua Internaţională a Anticorupţiei” stabilită de Adunarea Generală a ONU pentru ziua de 9 decembrie a fiecărui an; „Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară” elaborate de Grupul Judiciar de întărire a integrităţii judecătorilor sub auspiciile ONU în 2001-2002. Este însoțit de „Comentariul la Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară” din 2007;
 • Standarde ale Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD): „Convenţia privind combaterea corpției asupra agenţilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale” elaborată de Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare în 1997,  întregită de Comentarii (1997) şi de Recomandări (2006, 2009, 2016). Ca instrumente de prevenire OECD a elaborat „Principiile de gestionare a eticii în serviciul public” (1998) și „Ghidul pentru gestionarea conflictelor de interese în serviciul public” (2003);
 • Stardarde ale Consiliului Europei: „Cele 20 de Principii Directoare pentru Lupta împotriva Corupţiei” adoptate prin Rezoluţia (97) 24 a Consiliului Miniștrilor al Consiliului Europei; Evaluările făcute de Grupul european de state împotriva corupţiei (GRECO) înființat prin Rezoluţia (99) 5 a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei; „Convenţia penală privind corupţia” şi „Convenţia civilă privind corupţia” (1999); „Modelul de Cod de Conduită a Agenţilor Publici”, adoptat prin Recomandarea nr. (2000)10 a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei; Convenția Europeană privind spălarea banilor, depostarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activități infracționale (2000); Rezoluţiile Adunării Parlamentare nr. 1214 (2000) privind „Rolul parlamentelor în lupta contra corupţiei”, nr. 1492 (2006) privind „Sărăcia şi lupta împotriva corupţiei în statele membre ale Consiliului Europei”; Rezoluția Adunării Parlamentare nr. 1729 (2010) și Recomandarea nr. 1916 (2010) referitoare la „protecția avertizorilor de integritate” ; „Codul bunei administrări” care este anexă la Recomandarea nr. 7 (2007) privind buna administrare adoptată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei; Opiniile elaborate de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni și Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni, organisme consultative din cadrul Consiliului Europei;
 • Standarde ale Uniunii Europene: „Convenţia privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene” (1995), „Convenţia privind Lupta împotriva corupţiei implicând oficiali ai Comunităţilor Europene sau oficiali ai statelor membre ale UE” (1997, intrată în vigoare la 2005), Decizia-cadru 2003/568/JHA a Consiliului Uniunii Europene privind combaterea corupţiei în sectorul privat, Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind confiscarea produselor, a instrumentelor şi a bunurilor având legătură cu infracţiune;
 • Standarde ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE): „Manualul de Bune Practici în Combaterea Corupţiei” (2004).
 • Standarde ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est: Declaraţia cu privire la 10 măsuri de curmare a corupţiei în Europa de Sud-Est (2005).
Arată
Ascunde
Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii: Google Analytics, Google Adwords, Youtube, Facebook, Twitter sau Linkedin. Dacă continuați utilizarea site-ului atunci sunteți de acord cu folosirea de cookie-uri. Politica de confidențialitate Accept